රජයේ ගිණුම් පිළිබද පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව

ආනයනය කරපු දුම්රිය මැදිරි 160න් 103ක්ම භාවිතයට ගන්න බැහැ! අහෝ ජනතාවගේ සල්ලි!

මෙරට භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි දුම්රිය මැදිරි 103ක් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වීමෙන් විශාල මුදල් නාස්තියක් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගිණුම් පිළිබද පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව...