රජයේ කොටස්

ශ්‍රී ලන්කන්, ටෙලිකොම් ඇතුළු ආයතන 7ක රජයේ කොටස් විකුණන්න තීරණයක් – මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය යටතේ වන ආයතන හතක රජය සතු කොටස් විකිණීමට තීරණය කර ඇතැයි එම අමාත්‍යංශය...