යුරෝපා සංගමයේ මෙරට තානාපති

නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත නිසා ලංකාවට GSP+ තීරුබදු සහනය අහිමිවීමේ අවදානමක් – යුරෝපා සංගමයේ මෙරට තානාපති

යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී. ප්ලස් තීරුබදු සහනය අහිමිවීමේ අවදානමක් පවතින බව යුරෝපා සංගමයේ මෙරට තානාපති...