යුද නෞකාවක්

චීන නෞකාවක් ඉන්දුනීසියානු මුහුදු ප්‍රදේශයට කඩා වදී! නිරීක්ෂණයට ඉන්දුනීසියාවද යුද නෞකාවක් පිටත් කරයි!

චීනය ඉන්දුනීසියා මුහුදු ප්‍රදේශයට දැවැන්ත නෞකාවක් එවීමත් සමඟ ඉන්දුනීසියාවද යුද නෞකාවක් එම ප්‍රදේශයට පිටත් කර හැර තිබේ. සම්පත් බහුල ප්‍රදේශයක්...