යුක්රේනයේ බෝර්ෂ්ච් සුප්

යුක්රේනයේ “බෝර්ෂ්ච් සුප්” UNESCO ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට

යුක්රේනයේ බෝර්ෂ්ච් සුප් පිසීමේ කලාව, යුක්රේන සංස්කෘතියට පමණක් නොව මුළු ලොවටම ඉතා වැදගත් බව පෙන්වා දෙමින්, අභාවයට යමින් පවතින බෝර්ෂ්ච්...