යාපනය සහ මඩකළපුව

පසුගිය වර්ෂ 4දී රත්මලාන, යාපනය සහ මඩකළපුව ගුවන්තොටුපොළවල පාඩුව කෝටි 200ට වැඩියි

රත්මලාන, යාපනය සහ මඩකළපුව යන ගුවන්තොටුපොළවල් පසුගිය වර්ෂ හතරේදී කෝටි දෙසීයකට වැඩි දැවැන්ත පාඩුවක් ලබා ඇතැයි විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ....