මෝටාර් උණ්ඩ සහ තුවක්කු

වවුනියා ප්‍රදේශයේ මෝටාර් උණ්ඩ සහ තුවක්කු සොයා ගැනේ

වවුනියා ප්‍රදේශයේ ස්ථාන දෙකකින් මෝටාර් උණ්ඩ සහ තුවක්කු (21) සොයා ගෙන තිබේ. වවුනියා ඕමන්තෙයි, නාවර්කුලම් කැළෑ ප්‍රදේශයේ සිට දේශීය නිෂ්පාදිත...