මෙහෙයුම්

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මොස්කව් නගරයට ගුවන් ගමන් නතර කරයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාවේ මොස්කව් නගරය අතර සිදුකළ ගුවන් ගමන් (28) සිට අත්හිටුවීය. පාලනය කළ නොහැකි...

2021 වර්ෂයේදී නාවික හමුදාව මඟින් රුපියල් බිලියන 15කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට

නාවික හමුදාව පසුගිය වසරේ දී සිදුකළ මෙහෙයුම්වලින් රුපියල් බිලියන 15.86කට අධික වීථි වටිනාකමින් යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. දැයේ...