මෘදු පිටපත්

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා Soft Copies මාර්ගයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තීරණයක්

මින් ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික වාර්තා, කාර්ය සාධන වාර්තා ඇතුලු ඊට අදාළ අනෙකුත් වාර්තා මෘදු පිටපත් (Soft Copies)...