මුදල් ලේකම් කේ.එම්.එම්. සිරිවර්ධන

මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වෙනවා – IMF නියෝජිතයෝ ජනපතිට කියයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පත්කර ඇති නියෝජිතයෝ (24) වැනි දින පස්වරුවේ කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී ජනාධිපති...