මී උණ

මී උණ රෝගීන් වාර්තා වීමේ වැඩිවීමක්, වසරේ ගතවූ කාලය තුළ රෝගීන් 1400ක්

මී උණ රෝගීන් වාර්තා වීමේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. එහි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ,...