මිරිහාන පොලිසිය

ජනාධිපති රැස්වීමකට යන නිසා ජාතික ජන බලවේගයේ කොඩි බැනර් ගලවන්නැයි පොලිසිය නියෝග කළා – සුනිල් වටගල

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රැස්වීමකට යන බව පවසා ඇඹුල්දෙණිය – මාදිවෙල ප්‍රධාන පාරේ ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බැනර්, කොඩි,...