මිරිදිය ජලාශ

ලබන වසරේ සිට ධීවරයන්ට විදුලි මෝටර් බෝට්ටු; මිරිදිය ජලාශ 2500කට මත්ස්‍ය පැටවුන්

ධීවරයන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති ඉන්ධන ප්‍රශ්නය හේතුවෙන් ලබන වසරේ සිට විදුලි මෝටර් බෝට්ටු හඳුන්වාදීමට පියවර ගන්නා බව ධීවර අමාත්‍ය...

You may have missed