මියන්මාරය

මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හරීයි

නව මැතිවරණ නීතිය යටතේ නියමිත කාලසීමාව ඇතුළත නැවත ලියාපදිංචි වීමට අසමත් වූ බව කියමින් මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හැරීමට...

චීනය, මියන්මාරය සහ තායිලන්තය යා කරන ආර්ථික කොරිඩෝව හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ඉහළ

චීනය, මියන්මාරය සහ තායිලන්තය යා කරන ආර්ථික කොරිඩෝව හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ඉහළ ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙයි. එම...