මිනිසාගේ ආයු අපේක්ෂාව

පිරිමින් වයස අවු.141 දක්වාත් කාන්තාවන් වයස අවු.130 දක්වාත් ජීවත්විය හැකි

පිරිමි පාර්ශවයට වයස අවුරුදු 141 දක්වාත් කාන්තා පාර්ශවයට වයස අවුරුදු 130 දක්වාත් ජිවිත්විය හැකි බව නවතම අධ්‍යනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. 1910...