මැණීක් ගැරීම

මහවැලි ඉඩම් වල මැණීක් ගැරීමට අවසර; මින් ඩොලර් ගැටලුවට කඩිනම් විසදුම් ලබා දිය හැකි – මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධීකාරිය

මහවැලි ආශ්‍රිත මහවැලි ඉඩම් වල මැණීක් ගැරීමට අවසර ලබා දී ඇති බව මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධීකාරියේ සභාපති තිලක් ජයවීර මහතා...

You may have missed