මාලදිවයින් ජාතිකයෙකු

මත් පෙති ළඟ තබා ගත් මාලදිවයින් ජාතිකයෙකුට බරපතල වැඩ සහිත වසර 7ක සිර දඬුවමක්

මත් පෙති තොගයක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ මාලදිවයින් ජාතිකයෙකුට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බරපතල වැඩ සහිත වසර 7ක සිර...