මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

කොළඹ – මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ වරකාපොළ සිට අඹේපුස්ස දක්වා වාහන ධාවනය තාවකාලිකව නතර කරයි

කොළඹ - මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ වරකාපොළ සිට අඹේපුස්ස දක්වා වූ කොටසේ කාපට් ඇතිරීම හේතුවෙන් එහි එක් මංතීරුවක වාහන ධාවනය ලබන...

ගුවන් පුහුණු ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට යන මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළ

මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළ ගුවන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව දැනගන්නට ලැබී ඇත. කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත...

නව කැළණි පාලම ආශ්‍රිත මාර්ග සඳහා නව විධිමත් රථවාහන මාර්ග සැලැස්මක් – මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

පසුගියදා විවෘත කෙරුණු නව කැළණි පාලම ආශ්‍රිත මාර්ග සඳහා නව විධිමත් රථවාහන මාර්ග සැලැස්මක් හඳුන්වා දී තිබේ. රියදුරන්ට මාර්ග හඳුනා...