මාර්ගගත වීසා

ආයෝජකයන්ට මාර්ගත වීසා නිර්දේශ ක්‍රියාවලියක් – ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ආයෝජකයින් සඳහා මාර්ගගත වීසා නිර්දේශ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබේ. මේ මගින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ආයෝජකයන් ගෙන්වා...