මානුෂික ආධාර

ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 03ක හදිසි මානුෂික ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි මානුෂික ආධාර සැපයීම සඳහා මූල්‍ය ආධාරයක් සැපයීමට ජපානය තීරණය කර ඇතැයි කොළඹ පිහිටි ජපාන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය...