මාක් බෙයාටි

පාකිස්තානයේ ප්‍රංශ තානාපති නිසා ඉම්රාන් ඛාන් අවුලක පැටලෙයි

පාකිස්තානයේ අගනුවර ඉස්ලාමාබාද් නගරය පසුගිය සිකුරා දාවන විට ගිනිගෙන තිබිණි. එරට අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ගේ හිසද ඒ ගිනි දලුවලින් දැවිණි. ඊට...