මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන්

පෞද්ගලික ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් ව්‍යාපාරික කටයතු සඳහා භාවිතා කල නොහැකිය

පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා බැංකු මඟින් නිකුත් කර තිබෙන ණයපත් (ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්) භාවිත කර ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා භාවිත කළ නොහැකි යැයි...