මහජන මතය

රනිල් වික්‍රමසිංහ ධූරයෙන් ඉවත්කිරීම සඳහා අරගලය අඛණ්ඩව ඉදිරියට – ගාලු මුවදොර අරගලකරුවෝ

ජනාධිපතිධූරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත්කරගැනීම මහජන මතයට විරුද්ධ බවත්, ඔහු ධූරයෙන් ඉවත්කිරීම සඳහා අරගලය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවත් ගාලු...