මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහතට – මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

දෛනික විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහත වැටී ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා කියා සිටියේ...

දෛනිකව පැයක් හෝ පැය 02 කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක්ට අවසර

දෛනිකව පැයක් හෝ පැය 02 කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදුන් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා....