මදිනා

සෞදි අරාබියේ මදිනා නුවරින් රත්‍රං සහ තඹ නිධි කිහිපයක් මතුවේ

සෞදි අරාබියේ මදිනා නුවරින් රත්‍රං සහ තඹ නිධි කිහිපයක් සොයා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. මදීනා නුවර අබා අල්-රාහා නගරයේ...