මඩ පොහොර

යල කන්නයට නොමිලේ මඩ පොහොර – බණ්ඩි පොහොර සහ යූරියා 50Kg මිටිය රු.10,000ක මිලකට

එළැඹෙන යල කන්නය සඳහා ප්‍රමාණවත් මඩ පොහොර නොමිලේ ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි....

USAID ආධාරයක් ලෙස මෙට්‍රික් ටොන් 36,000ක මඩ පොහොර ලංකාවට ලබා දෙයි

වී වගාවට අවශ්‍ය TSP (මඩ පොහොර) පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 36,000ක් ආධාරයක් වශයෙන් අපේ රටට ලබා දීමට USAID එකඟතාවය පළ කර...