භාණ්ඩ නිශ්කාෂනය

වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් සන්නිවේදන පද්ධතියක්

වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් සන්නිවේදන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි. වරාය,...