භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු දූත පිරිසක් මෙරට නිල සංචාරයකට සෙරසැයි

ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරන ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු දූත පිරිසක් මෙරට සිව්දින නිල සංචාරක නිරත වීමට නියමිත...

You may have missed