බෝ නොවන රෝගී තත්ත්වය

උත්සව සමයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයෙන් ජනතාවට ඉල්ලීමක්

බෝ නොවන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් හැකි තාක් ආරක්ෂා වීමට කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත්...