බේකරි නිෂ්පාදන

ඉන්දියාවෙන් හෝ පාකිස්තානයෙන් බිත්තර ආනයනය කරොත් බිත්තරයක් රු.30 – 32ට විකුණන්න පුලුවන්

බිත්තර මිල අඛණ්ඩව ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් හෝ පාකිස්ථානයෙන් බිත්තර ආනයනය කළ යුතු බවත් එසේ නොවුනහොත් පාන් හැර...

You may have missed