බුද්ධි අංශය

‘කංජිපාන ඉම්රාන්’ තමිල් නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේස්වරම් වෙත පැන ගොස්

‘කංජිපාන ඉම්රාන්’ හෙවත් මොහොමඩ් නජීම් මොහොමඩ් ඉම්රාන් තමිල් නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමේස්වරම් වෙත පැන ගොස් ඇතැයි ‘ද හින්දු’ වාර්තා කරයි. එම...

පරිභෝජනයට සුදුසු නැති සීනි කිලෝ 50 මිටි 200ක් පිටකොටුවෙන් අල්ලයි

පරිභෝජනයට නුසුදුසු සුදු සීනි කිලෝ 50 මිටි 200 ප්‍රවාහනය කිරීමට සුදානම් කර තිබියදී ලොරි රථයේ රියැදුරු හා සහායක ද සමග...