බිත්තර ආනයනය

අප්‍රේල් මස අවසන් වන තෙක් බිත්තර ආනයනයට පියවර

ලබන වසරේ අප්‍රේල් මස 30 වැනිදා දක්වා බිත්තර ආනයනය කිරීමට රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවට අවසර ලබා දුන් බව අමාත්‍ය...

දෛනිකව බිත්තර මිලියනය බැගින් ආනයනය කිරීමට පියවර – රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව

වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතාව මත දෛනිකව බිත්තර මිලියනය බැගින් ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි, රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ආසිරි වලිසුන්දර...

කුරුලු උණ රෝගය නැති රටවලින් පමණක් බිත්තර ආනයනය කරන්න – ශ්‍රී ලංකා පශු වෛද්‍ය සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවට බිත්තර ආනයනය කිරීමට රජය පියවර ගන්නේ නම් කුරුලු උණ රෝගය නැති රටවලින් පමණක් ඒවා ආනයනය කිරීමට පියවර ගන්නැයි...