බැඳුම්කරයක්

පරිවාස භාරයේ සිටින ජපන් පෙම්වතියගේ දරු ප්‍රසූතිය ගැන සලකා අධිකරණය දුන් තීන්දුව

අප්‍රේල් මස 8 වන දිනට දරු ප්‍රසුතිය සදහා සූදානම් වන පරිවාස භාරයේ සිටින ජපන් ජාතික සෝරා ඔටාකි නමැති දැරිය රුපියල්...

You may have missed