බැද්දගාන තෙත් බිම් උද්‍යානය

බැද්දගාන තෙත් බිම් උද්‍යානය සඳහා නව QR කේතයක්

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ඇති තෙත් බිම් උද්‍යාන නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය තීරණය කර...