බැංකු පද්ධතිය

Fitch Ratings මගින් රජයේ හා පුද්ගලික බැංකු 13ක් පහළ දමයි

බැංකු පද්ධතිය විසින් අත්විඳින ලද විදේශ මුදල් ආතතිය හේතුවෙන් Fitch Ratings විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික බැංකු 13ක් ශ්‍රේණිගත...