පෞද්ගලික ණය දෙන්නන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කඩා වැටීම සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය අවධානය කඩිනමින් අවශ්‍යයි – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ස්වාධීන විශේෂඥයින්

වාර්තාගත ඉහළ උද්ධමනය, ඉහළ යන භාණ්ඩ මිල, විදුලි හිඟය, ඉන්ධන අර්බුදය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කඩා වැටීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ...