පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන මුල්වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව ඉහළ දමමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා ඒ අනුව මුල්වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව...