පෝෂදායී ආහාර වේලක්

මසකට පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට රු 100,000ක් අවශ්‍ය පවුලකටත් මෙවර අයවැයෙන් බදු ගසයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්ත අනුව ලංකාවේ හතර දෙනකුගෙන් යුතු පවුලකට මාසයක් පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂයක හෝ ලක්ෂ එකහමාරක...