පෝෂණය සහිත ආහාර

රටේ ජනතාවගේ ආදායමෙන් 75%ක්ම ආහාර සඳහා; නිසි පෝෂණය සහිත ආහාර වේලක් ලැබෙන ප්‍රමාණය 20%ක් පමණයි

නිසි පෝෂණය සහිත ආහාර වේලක් ලැබෙන ප්‍රමාණය රටේ ජනතාවගෙන් 1/5ක් පමණක් බවත් රටේ ජනතාවගේ ආදායමෙන් 75%ක්ම ආහාර සඳහා වියදම් වන...

You may have missed