පොලී අනුපාතය

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පොලී අනුපාතය ඉහළ දමයි

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR)...