පොලිස්

2022දී පරීක්ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු මත්ද්‍රව්‍ය සැක සාම්පලවලින් 7%ක විස මත්ද්‍රව්‍ය බිඳක් හෝ ගෑවී නෑ

දිවයිනේ පොලිසිවලින් 2022 වර්ෂයේදී පරීක්ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු මත්ද්‍රව්‍ය සැක සාම්පල 16,479කින් 1034ක (සියයට 7ක) විස මත්ද්‍රව්‍ය බිඳක් හෝ ගෑවී...

ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන මගින් මූල්‍ය ආයතන මුලාකර කෝටි ගණනින් වංචා කළ සංවිධානාත්මක කල්ලියක් අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කර මූල්‍ය ආයතන මුලාකර රුපියල් කෝටි ගණනින් වංචා කළ සංවිධානාත්මක කල්ලියක තිදෙනකු සහ ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන...

මෙරට ඉතිහාසයේ වසර 24කට පසු කාන්තා පොලිස් ස්ථානාධිපතිනියක්

මෙරට ඉතිහාසයේ පොලිස් ස්ථානයක් සඳහා පත්වන දෙවන පොලිස් ස්ථානාධිපතිනිය ලෙස කාන්තා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක එස්. එම්. අයි කාංචනා සමරකෝන් මහත්මිය...