පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

සුදුමැස්සාගේ (White Flies) හානියෙන් තැඹිලි අපනයනයට බලපෑම්

පොල්වගාව ආශ්‍රිතව පැතිරි ගිය සුදුමැස්සාගේ (White Flies) හානිය තැඹිලි වගාවටද දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා....

පොල් කිරි අපනයනයෙන් රු. මිලියන 2971ක ආදායමක්

පොල් කිරි අපනයනය කිරීම මගින් පසුගිය පෙබරවාරි මාසය තුළ රුපියල් මිලියන 2971ක මුදලක් උපයාගෙන ඇති බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි....

පොල්වතුර අපනයනයෙන් රු. මිලියන 3439ක ආදායමක්

2024 පෙබරවාරි මාසය වනවිට මෙරටින් පොල්වතුර අපනයනය කිරීම මගින් රුපියල් මිලියන 3439ක ආදායමක් ඉපයීමට හැකි වී තිබෙනවා. පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ...