පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ

පාසල් දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ 30ට ආසන්න පිරිසකට පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතා

රටේ පාසල් දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ තිහකට ආසන්න පිරිසකට පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු නිදහසේ කරගෙන යෑමට බාධාකාරී තත්වයක්...