පුහුණු ශ්‍රමිකයන්

ජපානයට පුහුණු ශ්‍රමිකයන් යොමු කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ජපානයට පුහුණු ශ්‍රමිකයන් යොමු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ ජපානය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් (17) අස්සන් තැබීය....