පිටුවහල් කළ

නීතිවිරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් දිවයිනට

නීතිවිරෝධී ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කිරීමේදී එරටදී අත්අඩංගුවට ගෙන පිටුවහල් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් (09)වැනි දා දිවයිනට පැමිණ තිබේ. ඔස්ට්‍රේලියාවට...