පැළ

ආක්‍රමණශීලී ශාක විශේෂ මෙරට වනාන්තර විනාශ කරමින් පැතිර යාමේ තත්ත්වයක් – රැකගැනීමට ජනතාවට ඇරයුමක්

කළපු අන්දර (Prosopis juliflora) වැනි ආක්‍රමණශීලී ශාක විශේෂ මෙරට වනාන්තර විනාශ කරමින් පැතිර යාමේ තත්ත්වයක් පවතී. මෙම තත්ත්වයනේ වානාන්තර පද්ධතිය...

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු පැළ, බදියුදීන්ට හිටවන්න ප්‍රමාණවත් නෑ

අභියාචනාධිකරණය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට ලබාදුන් තීන්දුවට අනුව විල්පත්තුව, කල්ලාරු රක්ෂිතයේ පැළ සිටුවීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින පැළ කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන...