පැල රෝපණය

“හරිත දැයක්” ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමයට අගමැති කොස් පැලයක් රෝපණය කරයි

“හරිත දැයක්” ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමය - 2022 ජාතික වැඩසටහනේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් (29) පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අරලියගහ...