පාසල් ළමුන් පරීක්ෂා කිරීම

පාසල් ළමුන් පරීක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිගෙන් උපදෙස්

පාසල් ළමුන් පරීක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා විසින් උපදෙස් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසූවේ, පාසල් ළමුන් පරීක්ෂා කළ...

You may have missed