පාසල් සිසුන්

පිරමීඩාකාර වංචා සඳහා පාසල් සිසුන් යොදා ගන්නා ප්‍රවණතාවක් – මහ බැංකුව

පිරමීඩාකාර වංචා සඳහා පාසල් සිසුන් යොදා ගන්නා ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ හා බලගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ...

පාසල් සිසුන්ගේ පෞරුෂය සංවර්ධනයට සතිමත් බව පිහිටුවීමේ වැඩසටහනක්

පාසල් සිසුන්ගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කිරීමේ සහ ඔවුන් වැරදි චර්යාවලින් වළක්වාගැනීමේ අරමුණින් සෑම පාසලකම ලබන වසරේ ජනවාරි 4වැනිදා සිට ‘සතිමත් බව...

මත්කාරක ගුලිවර්ග භාවිතයට තරුණ පිරිස මෙන්ම පාසල් සිසුන්ට යොමුවීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවක් – මහාචාර්ය ඥානදාස පෙරේරා

මත්කාරක ගුලිවර්ග භාවිතයට තරුණ පිරිස මෙන්ම පාසල් සිසුන්ට යොමුවීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවක් ඇතැයි ද එය පාලනය කිරීමට ඉක්මන් පියවරක් නොගතහොත් රටට...