පාසල් දිවා ආහාර වැඩසටහන

පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 81ක්

පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 81ක් (මිලියන 814ක්) ඉක්මවූ මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු සඳහා නිකුත් කර...